Updated Tamil Translations
authorI Felix <ifelix25@gmail.com>
Tue, 13 Sep 2011 08:12:21 +0000 (13:42 +0530)
committerI Felix <ifelix25@gmail.com>
Tue, 13 Sep 2011 08:12:21 +0000 (13:42 +0530)
po/ta.po

index 2f9b535..7cdce83 100644 (file)
--- a/po/ta.po
+++ b/po/ta.po
-# translation of at-spi.master.ta.po to Tamil
-# translation of at-spi.HEAD.ta.po to
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
+# translation of atk.HEAD.ta.po to Tamil
+# Tamil translation of ATK.
+# Copyright (C) 2003 ATK'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the ATK package.
 #
+# Dinesh Nadarajah <n_dinesh@yahoo.com>, 2003.
 # Jayaradha N <jaya@pune.redhat.com>, 2004.
+# Felix <ifelix@redhat.com>, 2006, 2007.
 # I. Felix <ifelix@redhat.com>, 2009.
+# I Felix <ifelix@redhat.com>, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: at-spi.master.ta\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-11-03 14:41+0530\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-08-24 13:44+0530\n"
-"Last-Translator: I. Felix <ifelix@redhat.com>\n"
+"Project-Id-Version: atk.HEAD.ta\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
+"product=atk&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-16 17:08+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-08 18:17+0530\n"
+"Last-Translator: I Felix <ifelix@redhat.com>\n"
 "Language-Team: Tamil <fedora-trans-ta@redhat.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\\n\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\\n"
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"Language: ta\n"
 
-#: ../at-spi2.schemas.in.h:1
-msgid "Enable DBus-based AT-SPI infrastructure"
-msgstr "à®\95ாரà¯\8dபா à®\85à®\9fிபà¯\8dபà®\9fà¯\88யிலான à®\85à®\9fà¯\8dஸà¯\8dபி à®\95à®\9fà¯\8dà®\9fà¯\81மானதà¯\8dதà¯\88 à®\9aà¯\86யலà¯\8dபà®\9fà¯\81தà¯\8dதà¯\81à®\95."
+#: ../atk/atkhyperlink.c:103
+msgid "Selected Link"
+msgstr "தà¯\87à®°à¯\8dநà¯\8dதà¯\86à®\9fà¯\81à®\95à¯\8dà®\95பà¯\8dபà®\9fà¯\8dà®\9f à®\87ணà¯\88பà¯\8dபà¯\81"
 
-#: ../at-spi2.schemas.in.h:2
-msgid "GTK+ modules for accessibility support"
-msgstr "அணுகல் சேவைக்கு GTK+ தொகுதிகள்"
+#: ../atk/atkhyperlink.c:104
+msgid "Specifies whether the AtkHyperlink object is selected"
+msgstr "AtkHyperlink பொருள் தேர்வு செய்யப்பட்டதா என குறிப்பிடவும்"
 
-#: ../at-spi2.schemas.in.h:3
+#: ../atk/atkhyperlink.c:110
+msgid "Number of Anchors"
+msgstr "இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை"
+
+#: ../atk/atkhyperlink.c:111
+msgid "The number of anchors associated with the AtkHyperlink object"
+msgstr "AtkHyperlink பொருளோடு தொடர்புடைய இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை"
+
+#: ../atk/atkhyperlink.c:119
+msgid "End index"
+msgstr "முடிவு அகரவரிசை"
+
+#: ../atk/atkhyperlink.c:120
+msgid "The end index of the AtkHyperlink object"
+msgstr "AtkHyperlink பொருளின் முடிவு அகரவரிசை"
+
+#: ../atk/atkhyperlink.c:128
+msgid "Start index"
+msgstr "துவக்க அகரவரிசை"
+
+#: ../atk/atkhyperlink.c:129
+msgid "The start index of the AtkHyperlink object"
+msgstr "AtkHyperlink பொருளின் துவக்க அகரவரிசை"
+
+#: ../atk/atkobject.c:74
+msgid "invalid"
+msgstr "தவறானது"
+
+#: ../atk/atkobject.c:75
+msgid "accelerator label"
+msgstr "முடக்கி பெயர்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:76
+msgid "alert"
+msgstr "எச்சரிக்கை"
+
+#: ../atk/atkobject.c:77
+msgid "animation"
+msgstr "உயிராக்கம்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:78
+msgid "arrow"
+msgstr "அம்புக்குறி"
+
+#: ../atk/atkobject.c:79
+msgid "calendar"
+msgstr "நாள்காட்டி"
+
+#: ../atk/atkobject.c:80
+msgid "canvas"
+msgstr "கேன்வாஸ்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:81
+msgid "check box"
+msgstr "சோதனைப்பெட்டி"
+
+#: ../atk/atkobject.c:82
+msgid "check menu item"
+msgstr "பட்டி உறுப்புகளை சோதித்தல்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:83
+msgid "color chooser"
+msgstr "நிறத் தேர்வி"
+
+#: ../atk/atkobject.c:84
+msgid "column header"
+msgstr "நிரல் தலைப்பு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:85
+msgid "combo box"
+msgstr "தேர்வுப்பெட்டி"
+
+#: ../atk/atkobject.c:86
+msgid "dateeditor"
+msgstr "தேதி தொகுப்பி"
+
+#: ../atk/atkobject.c:87
+msgid "desktop icon"
+msgstr "பணிமேடை சின்னம்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:88
+msgid "desktop frame"
+msgstr "பணிமேடை சட்டம்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:89
+msgid "dial"
+msgstr "டயல்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:90
+msgid "dialog"
+msgstr "உரையாடல்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:91
+msgid "directory pane"
+msgstr "அடைவுப் பகுதி"
+
+#: ../atk/atkobject.c:92
+msgid "drawing area"
+msgstr "வரையும் பகுதி"
+
+#: ../atk/atkobject.c:93
+msgid "file chooser"
+msgstr "கோப்பு தேர்வி"
+
+#: ../atk/atkobject.c:94
+msgid "filler"
+msgstr "நிரப்பி"
+
+#. I know it looks wrong but that is what Java returns
+#: ../atk/atkobject.c:96
+msgid "fontchooser"
+msgstr "எழுத்துரு தேர்வி"
+
+#: ../atk/atkobject.c:97
+msgid "frame"
+msgstr "சட்டம்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:98
+msgid "glass pane"
+msgstr "கண்ணாடி பகுதி"
+
+#: ../atk/atkobject.c:99
+msgid "html container"
+msgstr "html பெட்டகம்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:100
+msgid "icon"
+msgstr "சின்னம்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:101
+msgid "image"
+msgstr "உருவம்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:102
+msgid "internal frame"
+msgstr "உள்ளமை சட்டம்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:103
+msgid "label"
+msgstr "பெயர்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:104
+msgid "layered pane"
+msgstr "அடுக்கிடப்பட்ட பகுதி"
+
+#: ../atk/atkobject.c:105
+msgid "list"
+msgstr "பட்டியல்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:106
+msgid "list item"
+msgstr "பட்டியல் உறுப்பு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:107
+msgid "menu"
+msgstr "பட்டி"
+
+#: ../atk/atkobject.c:108
+msgid "menu bar"
+msgstr "பட்டி பட்டை"
+
+#: ../atk/atkobject.c:109
+msgid "menu item"
+msgstr "பட்டி உறுப்பு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:110
+msgid "option pane"
+msgstr "விருப்பப் பகுதி"
+
+#: ../atk/atkobject.c:111
+msgid "page tab"
+msgstr "பக்கத் தத்தல்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:112
+msgid "page tab list"
+msgstr "பக்கத் தத்தல் பட்டியல்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:113
+msgid "panel"
+msgstr "பலகம்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:114
+msgid "password text"
+msgstr "கடவுச்சொல் உரை"
+
+#: ../atk/atkobject.c:115
+msgid "popup menu"
+msgstr "கீழ்விரிப் பட்டி"
+
+#: ../atk/atkobject.c:116
+msgid "progress bar"
+msgstr "முன்னேற்ற பட்டி"
+
+#: ../atk/atkobject.c:117
+msgid "push button"
+msgstr "அழுத்தும் பொத்தான்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:118
+msgid "radio button"
+msgstr "தேர்வு பொத்தான்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:119
+msgid "radio menu item"
+msgstr "தேர்வு பட்டி உறுப்பு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:120
+msgid "root pane"
+msgstr "மூலப் பகுதி"
+
+#: ../atk/atkobject.c:121
+msgid "row header"
+msgstr "நிரை தலைப்பு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:122
+msgid "scroll bar"
+msgstr "உருள் பட்டை"
+
+#: ../atk/atkobject.c:123
+msgid "scroll pane"
+msgstr "உருள் பகுதி"
+
+#: ../atk/atkobject.c:124
+msgid "separator"
+msgstr "பிரிப்பி"
+
+#: ../atk/atkobject.c:125
+msgid "slider"
+msgstr "ஸ்லைடர்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:126
+msgid "split pane"
+msgstr "பிரிப்புப் பகுதி"
+
+#: ../atk/atkobject.c:127
+msgid "spin button"
+msgstr "சுழல் பொத்தான்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:128
+msgid "statusbar"
+msgstr "நிலைப்பட்டை"
+
+#: ../atk/atkobject.c:129
+msgid "table"
+msgstr "அட்டவணை"
+
+#: ../atk/atkobject.c:130
+msgid "table cell"
+msgstr "அட்டவணை அறை"
+
+#: ../atk/atkobject.c:131
+msgid "table column header"
+msgstr "அட்டவணை நிரல் தலைப்பு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:132
+msgid "table row header"
+msgstr "அட்டவணை நிரை தலைப்பு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:133
+msgid "tear off menu item"
+msgstr "tear off பட்டி உறுப்பு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:134
+msgid "terminal"
+msgstr "முனையம்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:135
+msgid "text"
+msgstr "உரை"
+
+#: ../atk/atkobject.c:136
+msgid "toggle button"
+msgstr "மாற்றி பொத்தான்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:137
+msgid "tool bar"
+msgstr "கருவிப்பட்டை"
+
+#: ../atk/atkobject.c:138
+msgid "tool tip"
+msgstr "கருவிக் குறிப்பு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:139
+msgid "tree"
+msgstr "கிளை"
+
+#: ../atk/atkobject.c:140
+msgid "tree table"
+msgstr "கிளை அட்டவணை"
+
+#: ../atk/atkobject.c:141
+msgid "unknown"
+msgstr "தெரியாதது"
+
+#: ../atk/atkobject.c:142
+msgid "viewport"
+msgstr "viewport"
+
+#: ../atk/atkobject.c:143
+msgid "window"
+msgstr "சாளரம்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:144
+msgid "header"
+msgstr "தலைப்பு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:145
+msgid "footer"
+msgstr "அடிக்குறிப்பு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:146
+msgid "paragraph"
+msgstr "பத்தி"
+
+#: ../atk/atkobject.c:147
+msgid "ruler"
+msgstr "அளவீடு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:148
+msgid "application"
+msgstr "பயன்பாடு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:149
+msgid "autocomplete"
+msgstr "தானாக முடித்தல்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:150
+msgid "edit bar"
+msgstr "திருத்தும் பட்டி"
+
+#: ../atk/atkobject.c:151
+msgid "embedded component"
+msgstr "உட்பொதிந்த பொருள்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:152
+msgid "entry"
+msgstr "உள்ளீடு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:153
+msgid "chart"
+msgstr "வரைபடம்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:154
+msgid "caption"
+msgstr "தலைப்பு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:155
+msgid "document frame"
+msgstr "ஆவண சட்டம்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:156
+msgid "heading"
+msgstr "தலைப்பு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:157
+msgid "page"
+msgstr "பக்கம்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:158
+msgid "section"
+msgstr "பிரிவு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:159
+msgid "redundant object"
+msgstr "மிகை பொருள்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:160
+msgid "form"
+msgstr "படிவம்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:161
+msgid "link"
+msgstr "இணைப்பு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:162
+msgid "input method window"
+msgstr "உள்ளீடு முறை சாளரம்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:163
+#| msgid "table row header"
+msgid "table row"
+msgstr "அட்டவணை நிரை"
+
+#: ../atk/atkobject.c:164
+#| msgid "tree table"
+msgid "tree item"
+msgstr "கிளை உருப்படி"
+
+#: ../atk/atkobject.c:165
+#| msgid "document frame"
+msgid "document spreadsheet"
+msgstr "ஆவண விரிதாள்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:166
+#| msgid "document frame"
+msgid "document presentation"
+msgstr "ஆவண வழங்கல்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:167
+#| msgid "document frame"
+msgid "document text"
+msgstr "ஆவண உரை"
+
+#: ../atk/atkobject.c:168
+#| msgid "document frame"
+msgid "document web"
+msgstr "ஆவண வலை"
+
+#: ../atk/atkobject.c:169
+#| msgid "document frame"
+msgid "document email"
+msgstr "ஆவண மின்னஞ்சல்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:170
+msgid "comment"
+msgstr "கருத்து"
+
+#: ../atk/atkobject.c:171
+#| msgid "list"
+msgid "list box"
+msgstr "பட்டியல் பெட்டி"
+
+#: ../atk/atkobject.c:172
+msgid "grouping"
+msgstr "தொகுத்தல்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:173
+#| msgid "image"
+msgid "image map"
+msgstr "பட மேப்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:174
+#| msgid "animation"
+msgid "notification"
+msgstr "அறிவிப்பு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:175
+#| msgid "menu bar"
+msgid "info bar"
+msgstr "தகவல் பட்டை"
+
+#: ../atk/atkobject.c:514
+msgid "Accessible Name"
+msgstr "அணுகக்கூடிய பெயர்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:515
+msgid "Object instance's name formatted for assistive technology access"
+msgstr "தொழில்நுட்ப அணுகலுக்காக நிகழ்வின் பெயர் வடிவமைக்கப்பட்டது"
+
+#: ../atk/atkobject.c:521
+msgid "Accessible Description"
+msgstr "அணுகக்கூடிய விளக்கம்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:522
+msgid "Description of an object, formatted for assistive technology access"
+msgstr "தொழில் நுட்ப அணுகலுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட பொருளின் விளக்கம்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:528
+msgid "Accessible Parent"
+msgstr "அணுகக்கூடிய முதன்மை"
+
+#: ../atk/atkobject.c:529
+msgid "Is used to notify that the parent has changed"
+msgstr "முதன்மை அடைவு மாற்றப்பட்டதா என்பதை குறிப்பிட பயன்படும்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:535
+msgid "Accessible Value"
+msgstr "அணுகக்கூடிய மதிப்பு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:536
+msgid "Is used to notify that the value has changed"
+msgstr "மதிப்பு மாற்றப்பட்டதா என்பதை தெரிந்து கொள்ள பயன்படும்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:544
+msgid "Accessible Role"
+msgstr "அணுகக்கூடிய பங்களிப்பு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:545
+msgid "The accessible role of this object"
+msgstr "பொருளின் அணுகக்கூடிய பங்களிப்பு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:553
+msgid "Accessible Layer"
+msgstr "அணுகக்கூடிய அடுக்கு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:554
+msgid "The accessible layer of this object"
+msgstr "இந்தப் பொருளின் அணுகக்கூடிய அடுக்கு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:562
+msgid "Accessible MDI Value"
+msgstr "அணுகக்கூடிய MDI மதிப்பு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:563
+msgid "The accessible MDI value of this object"
+msgstr "இந்தப் பொருளின் அணுகக்கூடிய MDI மதிப்பு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:571
+msgid "Accessible Table Caption"
+msgstr "அணுகக்கூடிய அட்டவணை தலைப்பு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:572
 msgid ""
-"In combination with /desktop/gnome/interface/accessibility, this key is "
-"needed to enable the DBus-based AT-SPI infrastructure. Otherwise, the D-Bus "
-"AT-SPI infrastructure will be used."
-msgstr "/மேல்மேசை/க்னோம்/இடைமுகம்/அணுகல் உடன்  கார்பா அடிப்படையிலான அட்-ஸ்பி கட்டுமானத்தை செயல்படுத்த இந்த விசை தேவை."
-" இல்லையானால் டிபஸ்  அட்-ஸ்பி கட்டுமானம் பயன்படுத்தப்படும்."
-
-#: ../at-spi2.schemas.in.h:4
-msgid "This key determines the GTK+ modules to load for accessibility support."
-msgstr "இந்த விசை GTK+ தொகுதிகளை ஏற்றுவதற்கான அணுகல் சேவை."
-
-#: ../registryd/Accessibility_Registry.server.in.in.h:1
-msgid "AT-SPI Registry"
-msgstr "AT-SPI பதிவேடு"
-
-#: ../registryd/Accessibility_Registry.server.in.in.h:2
-msgid "Accessibility Registry"
-msgstr "அணுகல் பதிவேடு"
-
-#: ../registryd/at-spi-registryd.desktop.in.in.in.h:1
-msgid "AT SPI Registry Wrapper"
-msgstr "AT-SPI பதிவக ரேப்பர்"
+"Is used to notify that the table caption has changed; this property should "
+"not be used. accessible-table-caption-object should be used instead"
+msgstr ""
+"இது பட்டியலின் தலைப்பு மாற்றப்பட்டதை அறிவிக்க பயன்படும்; அதற்குப் பதிலாக "
+"அணுகக்கூடிய-"
+"அட்டவணை-தலைப்பு-பொருள் என பயன்படுத்த வேண்டும்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:578
+msgid "Accessible Table Column Header"
+msgstr "அணுகக்கூடிய அட்டவணை நிரல் தலைப்பு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:579
+msgid "Is used to notify that the table column header has changed"
+msgstr "இது அட்டவணை நிரல் தலைப்பு மாற்றப்பட்டதைக் குறிக்க பயன்படும்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:585
+msgid "Accessible Table Column Description"
+msgstr "அணுகக்கூடிய அட்டவணை நிரல் விளக்கம்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:586
+msgid "Is used to notify that the table column description has changed"
+msgstr "இது அட்டவணை தலைப்பு விளக்கம் மாற்றப்பட்டதை அறிவிக்க பயன்படும்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:592
+msgid "Accessible Table Row Header"
+msgstr "அணுகக்கூடிய நிரல் அட்டவணை தலைப்பு"
+
+#: ../atk/atkobject.c:593
+msgid "Is used to notify that the table row header has changed"
+msgstr "அட்டவணை நிரை தலைப்பு மாற்றப்பட்டதை அறிவிக்க பயன்படும்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:599
+msgid "Accessible Table Row Description"
+msgstr "அணுகக்கூடிய அட்டவணை நிரை விளக்கம்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:600
+msgid "Is used to notify that the table row description has changed"
+msgstr "அணுகக்கூடிய அட்டவணை நிரை விளக்கம் மாற்றப்பட்டதைக் குறிக்க பயன்படும்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:606
+msgid "Accessible Table Summary"
+msgstr "அணுகக்கூடிய அட்டவணை சுருக்கம்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:607
+msgid "Is used to notify that the table summary has changed"
+msgstr "அட்டவணை சுருக்கம் மாற்றப்பட்டதைக் குறிப்பிட பயன்படும்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:613
+msgid "Accessible Table Caption Object"
+msgstr "அணுகக்கூடிய அட்டவணை தலைப்பு பொருள்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:614
+msgid "Is used to notify that the table caption has changed"
+msgstr "அட்டவணை தலைப்பு மாற்றப்பட்டதைக் குறிப்பிட பயன்படும்"
+
+#: ../atk/atkobject.c:620
+msgid "Number of Accessible Hypertext Links"
+msgstr "அணுகக்கூடிய மீஉரை இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை"
+
+#: ../atk/atkobject.c:621
+msgid "The number of links which the current AtkHypertext has"
+msgstr "தற்போதைய AtkHypertஇல் உள்ள இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை"
+
+